16ఏళ్ళ కన్నె పరువం

16ఏళ్ళ కన్నె పరువం

Telugu Sex Stories గతాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ బెడ్ లో పడుకుంది పోయాను.ఆవు మా హైస్కూల్ రోజులు.ఊర్లో ఉండే పెద్ద కుటుంబాల్లో మాది ఒకటి.ఊరికి పెద్ద దిక్కు గ రాఘవ రావు గారు ఉండే వారు.అతనికి ముగ్గురు అబ్బాయిలు. మొదటివాడు లండన్ వెళ్లి డాక్టర్ కోర్స్ చదివి అక్కడే సెటిల్ అయ్యాడు.రెండవ వాడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదివి పట్నం లో కాంట్రాక్టులు చేసుకుంటూ ఉండేవాడు.చిన్న వాడికి చదువు అబ్బక తండ్రికి అటుపోలం లో ఐటు పంచాయితీ లకు … [Read more…]

9,229 total views, 330 views today